REGULAMIN OBIEKTU - OŚRODKA KLUBU JAZDY KONNEJ "SZARY"

PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 131, 32-091 MICHAŁOWICE

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez  masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504), zwanej dalej „Ustawą”, wprowadza się niniejszy regulamin obiektu położonego w Michałowicach na ul. Krakowskiej 131, kod pocztowy: 32-091.

 

§ 1

 1. Ośrodek Klubu Jazdy Konnej "Szary"  (zwana dalej  również "obiektem")  przeznaczony jest m.in. do organizowania treningów jazdy konnej, wystaw, imprez masowych w szczególności imprez sportowych, rozrywkowych, artystycznych.
 2. Organizowanie imprez masowych na terenie obiektu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności  ustawą z  dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 909 z późn. zm.) oraz zgodnie z regulaminem imprez masowych organizowanych na obiekcie.
 3. Ilość osób przebywających w obiekcie jest uzależniona od charakteru imprezy.
 4. Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. Regulamin  bezwzględnie obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu.
 5. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren obiektu zapoznała się
  z postanowieniami  regulaminu i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień oraz dostępnych instrukcji bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji obiektu, a także  zaleceń właściciela obiektu, organizatora imprezy, służb oraz osób przez nich upoważnionych.

 

§ 2

 1. Za bezpieczeństwo na terenie obiektu odpowiada właściciel.
 2. Zakazuje się wstępu na teren obiektu osobie:
 3. znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 4. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 5. małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.
  1. Na terenie obiektu zabrania się w szczególności:
   1. przebywania w miejscach innych niż wyznaczone;
   2. głoszenia lub wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych lub rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.;
   3. rzucania przedmiotami;
   4. spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
   5. rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
   6. posiadania broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych lub substancji o podobnym działaniu itp.;
   7. głoszenia poglądów politycznych lub religijnych na terenie obiektu;
   8. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu obiektu, a także niszczenia infrastruktury obiektu;
   9. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem.

 

§ 3

Osoba obecna na terenie obiektu jest obowiązana:

 1. nie zakłócać porządku publicznego;
 2. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, a w przypadku imprezy masowej również regulaminu imprez masowych;
 3. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób;
 4. stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe, służby informacyjne, właściciela obiektu oraz organizatora imprezy;
 5. pilnować małoletnich wprowadzonych przez niego na teren obiektu; za działania i zaniechania małoletnich osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność;
 6. pilnować zwierząt wprowadzonych przez nią na teren obiektu; za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta pozostające pod jej nadzorem osoba ponosi pełną odpowiedzialność;

 

§ 4

 1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio oraz zdjęć.
 2. Organizator, właściciel obiektu, a także osoby przez nie upoważnione, są uprawnione do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 3. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej usuwane są na ich koszt z terenu imprezy masowej.
 4. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń.
 5. W przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych służby właściciela obiektu uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone na terenie obiektu szkody w pełnej wysokości.
 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia...........
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają przepisom bezpośrednio obowiązującym ani postanowieniom innych regulaminów.

 

 

Informacja o sposobie udostępnianie w/w regulaminu:

-          w/w regulamin dostępny będzie w siedzibie Klubu Jazdy Konnej "Szary" w Michałowicach na ul. Krakowskiej 131, kod pocztowy: 32-091.

-          w/w regulamin dostępny będzie także w Internecie na stronie: http://www.kjkszary.com.pl/

 

 

PODPISY                                                                   Michałowice, dnia 1.08.2011 r.

ZARZĄD KJK SZARY

 

REGULAMIN IMPREZ MASOWYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB JAZDY KONNEJ "SZARY"

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez  masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504), zwanej dalej „Ustawą”, wprowadza się niniejszy regulamin imprez masowych – zawodów jazdy konnej:

 

Rozdział I

Zakres obowiązywania

 

§ 1

 1. Regulamin dotyczy imprez masowych, organizowanych przez Klub Jazdy Konnej "Szary" z siedzibą w Michałowicach na ul. Krakowskiej 131, kod pocztowy: 32-091, w obiekcie znajdującym się pod tym samym adresem.
 2. Regulamin określa warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
 3. obowiązki uczestników imprezy;
 4. warunki uczestnictwa;
 5. uprawnienia uczestników imprezy masowej;
 6. odpowiedzialność uczestników imprezy za zachowanie niezgodne z  regulaminem.

 

Rozdział II

Sposób organizacji imprezy masowej

 

§ 2

 1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada organizator imprezy.
 2. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 3. Impreza może mieć charakter nieodpłatny i być dostępna dla nieokreślonego kręgu osób lub mieć charakter odpłatny, w tym poprzez wprowadzenie biletów wstępu na imprezę masową, jak również być ograniczona dla określonych kategorii uczestników.
  O charakterze imprezy każdorazowo decyduje organizator.

 

Rozdział III

Warunki uczestnictwa w imprezie masowej

 

§ 3

 1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową osobie:
  1. wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych;
  2. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w § 4 ust. 2;
  3. znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  4. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  5. małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.
  6. Podczas imprezy masowej zabrania się w szczególności:
   1. przebywania na terenie ośrodka w miejscach innych niż wyznaczone przez organizatorów;
   2. głoszenia lub wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych lub rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.;
   3. rzucania przedmiotami;
   4. spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
   5. rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
   6. posiadania broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych lub substancji o podobnym działaniu itp.;
   7. głoszenia poglądów politycznych lub religijnych na terenie obiektu;
   8. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu obiektu, a także niszczenia infrastruktury obiektu;
   9. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem.
   10. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: terenu na którym mają miejsce zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, drzew oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

 

Rozdział IV

Obowiązki uczestnika imprezy masowej

 

§ 4

 1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
  1. nie zakłócać porządku publicznego;
  2. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu;
  3. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej;
  4. stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe, służby informacyjne jak i organizatora imprezy masowej lub osób przez niego upoważnionych;
  5. pilnować małoletnich wprowadzonych przez niego na imprezę masową; za działania i zaniechania małoletnich uczestnik ten ponosi pełna odpowiedzialność;
  6. pilnować zwierząt wprowadzonych przez niego na imprezę masową; za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta pozostające pod jego nadzorem uczestnik ponosi pełna odpowiedzialność;
  7. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do stosowania sie do poleceń służb i umożliwiania im wykonywania obowiązków, w tym zobowiązany jest do:
   1. wykazania uprawnień do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – do opuszczenia imprezy masowej;
   2. wylegitymowania sie w celu ustalenia tożsamości;
   3. udostępniania zawartości bagaży i odzieży do przeglądnięcia w przypadku gdy zachodzi podejrzenie wnoszenia lub posiadania przedmiotów zabronionych, w tym broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych;
   4. stosowanie się do poleceń porządkowych, w tym do polecenia opuszczenia imprezy masowej.

 

Rozdział V

Uprawnienia uczestnika imprezy masowej

 

 • § 5

Uczestnik imprezy masowej ma prawo pod warunkiem przestrzegania Regulaminu oraz obowiązujących przepisów i regulaminów:

 1. przebywać na terenie obiektu w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej;
 2. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;

 

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

 

§ 6

 1. Wejście na imprezę masową stanowi akceptację Regulaminu jak i przepisów na podstawie których został on wydany.
 2. Wejście na imprezę masową stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej i/lub każdego elementu zawodów jazdy konnej prezentowanego w przekazach medialnych.
 3. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej będą usuwane na ich koszt z terenu imprezy masowej.
 4. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania ich poleceń.
 5. W przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych służby organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany terminu imprezy,
  2. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody;
  3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia ............................
  4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają przepisom powszechnie obowiązującym ani postanowieniom innych regulaminów.

 

Informacja o sposobie udostępnianie w/w regulaminu uczestnikom imprezy:

-          w/w regulamin dostępny będzie na w siedzibie Klubu Jazdy Konnej "Szary" w Michałowicach na ul. Krakowskiej 131, kod pocztowy: 32-091.

-          w/w regulamin dostępny będzie także w Internecie na stronie: http://www.kjkszary.com.pl/

 

 

PODPISY

ZARZĄD KJK SZARY                                                    Michałowice, dnia 1.08.2011 r.